Skip links

Yönetim Politikamız

Lithosan üst yönetimi, Kalite Politikası'nı uygulamak ve sürdürmek için gereken çalışmaları yapmayı, bu amaçla tüm kaynakları sağlamayı taahhüt eder.

Kalite Politikamız

Lithosan üst yönetimi, Kalite Politikası’nın hayata geçirilmesi ve politikanın devamlılığının sağlanması ile ilgili gereken tüm çalışmaları yapacağını ve bu çalışmalar için tüm kaynaklarını sağlayacağını taahhüt eder.

 • "Müşteri velinimetimizdir." ilkesiyle çalışmak,
 • Matbaacılık ile ilgili olarak müşterileri yönlendirmek, bilgilendirmek, çözüm üretmek ve müşterilerin sorunlarına sahip çıkmak,
 • Tüm çalışanların katılımıyla hatalar oluşmadan önleyici tedbirler alıp uygulamak,
 • Kaynakları verimli kullanarak sürekli iyileştirme ile verimliliği ve kaliteyi artırmak,
 • Sektör ve ülke ekonomisi içerisinde yararlı bir kuruluş olarak topluma hizmet vermek,
 • Ulusal ve uluslararası ürün güvenliği standartları, yasal mevzuat, müşteri ve uygulanabilir diğer şartları en iyi şekilde karşılamak,
 • Ürün güvenliği ile ilgili bilgileri; kullanıcı, tüketici ve tedarikçilere iletmek, kaliteli ve hijyenik ürün sunmak,
 • Müşterilerimizin ve çalışanlarımızın sağlığını, kaliteli üretimle güvence altına almak,
 • Sürekli gelişmeyi hijyenik şartlarda, personeline sürekli eğitim vererek ve teknolojiyi yakından takip ederek sağlamak,
 • Sürekli eğitimlerle çalışanların gelişimini desteklemek ve motivasyonunu artırmak.

İş Sağlığı ve Güvenliği Politikamız

Lithosan, tüm faaliyetlerinde insanı en değerli varlığı olarak kabul eder. Çalışma şartlarının daha sağlıklı ve güvenli olmasını sağlamak, sürekli iyileştirmek, oluşabilecek her türlü kaybı en aza indirmek ve önlemek öncelikli hedeflerimizdir.

İş Sağlığı ve Güvenliği uygulamalarının amacı;

 • İş sağlığı ve güvenliği politikasına uyumlu ve ulusal mevzuat ile yönetmeliklere uygun çalışmak
 • Sağlıklı ve güvenli bir çalışma ortamı oluşturmak,
 • Olası meslek hastalığı ve yaralanmalara karşı önlemler almak, gerekli hallerde düzeltici faaliyetleri başlatmak ve takip etmek
 • Sıfır iş kazası hedeflenerek, iş sağlığı ve güvenliği riski taşıyan tüm faaliyetleri belirlemek ve etkin kontrolü ile riskleri en aza indirgemek,
 • Mal ve hizmet alımlarında sağlığı ve güvenliğini risk altına almayacak ürün ve hizmetleri tercih etmek,
 • Sağlık ve güvenlik ile ilgili konularda çalışanların da fikri alınarak katılımlarını sağlamak
 • İş Sağlığı ve Güvenliği sistemi uygulamalarını sürekli ve düzenli olarak gözden geçirerek denetlemek ve geliştirmek
 • Kurallara, prosedür ve talimatlara uyularak gerekli güvenlik ekipmanlarının kullanılmasını sağlamak, bilinçlendirmek ve bilgi vermek amacıyla eğitimler vermek
 • Tedarikçilerimizi ve müşterilerimizi iş sağlığı ve güvenliği konusunda bilinçlendirmektir.

İnsan Kaynakları Politikamız

Sürekli gelişimi, verimli çalışmayı ve kalitenin sürdürülebilirliğini hedef alan şirketimizin en büyük yatırımlarından biri, çalışanlarına verdiği değerdir. Şirketimiz, insan kaynakları uygulamaları ile çalışanlarına sürekli yatırım yaparak, çalışan memnuniyetini en üst noktaya çıkarmayı amaçlar.

İnsan Kaynakları uygulamalarının amacı;

 • Şirketimiz içerisinde açılan pozisyonlar için ayrımcılığa yer verilmeden, pozisyon için gerekli yetkinliklere sahip veya yatkın, nitelikli, öğrenmeye açık, işini kendisine meslek edinmiş kişilerin seçilmesi ve doğru işe yerleştirilmesi,
 • Performans yönetim sistemi ile çalışanların performanslarının değerlendirilmesi ve potansiyellerinin ortaya çıkarılması,
 • Hijyen, çevre, sağlık ve iş güvenliği konularında bilinçlendirmek
 • Eğitimler verilerek çalışanların bilgi, yetkinlik ve performans düzeylerinin artırılması
 • Ekip çalışmasını desteklemek
 • Çalışanlarımız ile uzun vadeli iş birliğimizi sürdürmek,
 • Verimliliğin sürdürülebilirliğini sağlamak,
 • Kaliteyi tüm bu süreçlerin parçası haline getirmektir

Çevre Politikamız

Şirketimiz, çevreye karşı sorumluluğunun bilincinde olup, gelecek kuşaklara yaşanabilir bir dünya bırakmanın gerekliliğine inanmaktadır.

Çevre Politikası uygulamalarının amacı;

 • Ulusal çevre mevzuatına uymak
 • Çevresel boyutu olan ve iş sağlığı/güvenliği riski taşıyan tüm faaliyetlerin etkin kontrolü ile ilgili risklerin en aza indirgenmesi,
 • Mal ve hizmet alımlarında çevre ile uyumlu ürün ve hizmetleri tercih etmek
 • Mal ve hizmet alımlarında çevre ile uyumlu ürün ve hizmetleri tercih etmek
 • Atıkları minimuma indirmek ve atıkların geri dönüşümünü sağlamak
 • Çevre Yönetim Sistemimizin etkinliğini ölçmek için incelemeler yapmak, gerektiğinde düzeltici/önleyici faaliyetler başlatmak ve çevre koruma çalışmalarının sürdürülebilirliğini ve geliştirilmesini sağlamaktır.
 • Uygun teknoloji seçimi ile enerjilerin tüketimini azaltmak,
 • Etkin üretimle fire oranlarının azaltılmasını sağlamak,
 • Hava, su ve gürültü kirliliğini mümkün olduğu kadar azaltmak ve önlemek,
 • Çalışanlarımızda çevre bilincinin geliştirilmesi için eğitimler vermek ve çalışanlarımızı tasarruf tedbirlerine özendirmek,
 • Tedarikçilerimizi ve müşterilerimizi çevre sorumluluğu konusunda bilinçlendirmek,

Ürün Güvenliği & Kalite Kültürü Politikası

Ürün Güvenliği & Kalite Kültürünün gelişmesi ve zayıf güvenlik kültürünü önlemek amacıyla aşağıdaki prensipleri benimsemeyi ve uygulamayı taahhüt ederiz.

• Liderlik Güvenlik Değerleri ve Faaliyetleri

Liderler kararlarında ve davranışlarında güvenliğe bağlı olduğunu gösterir:
Ürün güvenliği & Hijyen kullanımı konusunda personel eğitimini,
Personel ve çevresel kontrol programının yönetimini,
Hijyen malzemelerinin tedarik edilmesini,
Rutin saha kontrollerinin yapılmasını takip eder.
Yönetim, beklentilerin sürekli olarak açık bir şekilde iletilmesi yoluyla istenen pozitif ürün güvenliği davranışlarını güçlendirmek için teşvik eder.
Kaynaklar, güvenlik ve zamanlamayı ele almak için yönetim tarafından etkin bir şekilde tahsis edilir.

• Problem Tanımlama ve Çözme

Güvenliği potansiyel olarak etkileyen konular, derhal tanımlanır, tam olarak değerlendirilir ve önemi ile orantılı olarak derhal ele alınır ve düzeltilir.

• Kişisel Sorumluluk

Ürün Güvenliği tüm çalışanların sorumluluğundadır:

Ürün güvenliği prosedür ve kuralları herkesin yararına olup herkesin desteğini gerektirir. Tüm personelin gıda güvenliği politika ve prosedürlerine aşina olması ve operasyonlarını bunlara göre yürütmesi beklenmektedir.

Ürün Güvenliği & Kalite Kültürüne uygun belirli davranışları empoze etmek ve uygulamak yerine, sağlam bir güvenlik kültürünün gelişimini teşvik edilir ve denetlenir.

Çalışanların işlerini güvenli bir şekilde yerine getirmeleri, başkalarının işlerini güvenli bir şekilde yerine getirmelerine yardımcı olma, tüm yasal gereklilikleri yerine getirmeleri ve şirketimizi uyum içinde tutan faaliyetleri geliştirmeleri ve sürdürmeleri beklenir.

Rutin denetimler sırasında, çalışma koşulları gözden geçirilir ve güvenli olmayan uygulamaları bildirmek için çalışanlara sorumlulukları hatırlatılır.

Bireyler, güvenlik kaygıları hakkında iletişime geçmeleri konusunda teşvik edilir ve iletişim kurmaya teşvik eden bir tutum ve güven ortamı sağlanır.

• İş Süreçleri

İş faaliyetlerinin planlanması ve kontrol edilmesi süreci, güvenliğin sağlanması için uygulanmaktadır.

Süreçler ve prosedürler standardize edilir, uygulanır, sürdürülür ve iletilir:

Güvenlik ve güvenliği sağlamak için gereken personel, ekipman, araçlar, prosedürler ve diğer kaynaklar mevcuttur.

Yeni prosedürler veya süreçler önerildiğinde, ürün güvenliği ekibi teklif edilen prosedürü gözden geçirmek, kullanımla ilgili potansiyel güvenlik tehlikelerini incelemek ve tesisler veya süreçler için gerekli olan değişiklikleri ve prosedür uygulanmadan önce gerekli aksiyonları önerir. Çalışanlara yeni prosedür eğitimi verilir.

Ürün Güvenliği & Kalitesi şartlarına uyumu sağlamak için denetimler yapılır.

• Sürekli Öğrenme

Güvenliği sağlama yollarını öğrenme fırsatları aranır ve uygulanır:

Ürün Güvenliği ekibi, diğer ürün güvenliği ve kalitesi ile ilgili riskleri ve tehditleri araştırır, yayınlar ve “öğrenilen dersleri” diğer personel ve çalışanlarla paylaşır.

Tüm personel eğitimlere katılmaları için teşvik edilir.

Çalışanlara gerekli eğitimler verilir.

• Endişeleri İletme

Personelin misilleme, korkutma, taciz veya ayrımcılık korkusu olmadan güvenlikle ilgili endişelerini dile getirebilmesi için güvenlik bilincine sahip bir çalışma ortamı sağlanmıştır:

Endişeleri derhal gündeme getirmek herkesin sorumluluğundadır.

Çalışanlara endişelerini bildirmek için çalışma saatlerini kullanmalarına izin verilir ve teşvik edilir.

Endişenin açık bir şekilde iletilmesi ve endişeyi alan kişi ile anlaşıldığının doğrulanması gerekir.

Her çalışan endişelerini belirten diğer iş arkadaşlarına saygı gösterir.

Endişenin uygun şekilde ele alındığından emin olmak için takip edilir.

• Etkili Güvenlik İletişimi

İletişim, güvenliğe odaklanmayı sağlar:

Saha ziyaretleri, Eğitimler, İletişim toplantıları sırasında personelin güvenlik konularını iletmesi beklenir.

Güvenlik hepimizin görevidir.

 • Saygılı Çalışma Ortamı

Tüm yöneticiler, çalışanların güvenlik endişeleri veya güvenlik konuları ile ilgili tüm iletişimi dinler ve saygı duyar.

Denetim yaparken veya şikayetlerin değerlendirilmesinde, sorunun çözülmesi odaklı olunup çalışanın cezalandırılma kaygısı olmadan,  düzeltme ve düzeltici faaliyet önerileri alınır.

Personelin güvenlikle ilgili sorunları gündeme getirmek, yeni prosedürler önermek ve geliştirmek veya mevcut sorunları değiştirmek için düzenli toplantılar düzenlenir.

İş arkadaşları veya yöneticilerle ilgili sorunları iletmeyi sağlayan açık kapı politikası sürdürür.

• Sorgulama ve Bildirme Tutumu

Bireyler uygunsuz davranışlardan kaçınırlar, hata veya uygunsuz eylemle sonuçlanabilecek tutarsızlıkları tespit ettiklerinde ilgili yöneticilerine ileterek güvenlik kültürünün gelişmesine katkıda bulunurlar.

• Önleme 

Ekiplerin oluşumunda aşağıdaki hususlar dikkate alınır:

Güvenliğin verimlilikten önemli olduğunu vurgulayan bir yönetim ekibi olması.

Güvenlik açısından yeterli kontrol ve gözetimi sağlayan yöneticilerin olması.

Koruyucu bakımların ertelenmemesinin sağlanması ve bakımların düzenli takibini sağlayan bakım sorumlularının olması.

Belirsizlikleri ve endişelerini dile getiren, güvenlik kurallarını önemseyen, farkında olan, sahiplenen çalışanların olması.

 • Hijyen

Müşterilerimize sunduğumuz ürünlerin her aşamasında fiziksel, kimyasal ve biyolojik Ürün Güvenliği tehlikelerini belirlemek, kontrol altına almak, sağlık ve hijyen kurallarına uygun olarak üretilmesini sağlamak.

Üretim alanlarına koruyucu önlüksüz, bonesiz girilmesine izin verilmez. Üretim alanlarında çalışırken ve alan ziyaretlerinde hiçbir takı kullanılamaz.

Önlükler temiz ve boneler kulak ve saçları tamamen kapatacak şekilde kullanılır. Önlüklerin temizliği çalışanların kıyafet yıkama talimatları doğrultusunda sağlanır.

 • Sigara içme ve yemek

Üretim ve depolama alanlarımızda ve soyunma odalarında sigara içmek ve yiyecek yeme içmek yasaktır. Uyarı levhaları görülebilecek yerlere asılmıştır.  Ziyaretçilerin ve taşeronların bu kurala uymaları sağlanır.

 • Üretim ve depo alanlarına giriş

Ziyaretçilerimiz, tedarikçilerimiz üretim alanlarımıza özel önlük, bone giyerek ve ziyaretçi kontrol formuna kayıt edilerek girerler. Üretim alanımıza alerjen ürün getirilmemesi ve alerjen bulunan sahaların (yemekhane vb.) ziyaretinin sona bırakılması ve bulaşma olmaması için dikkat edilmesi gerekmektedir.

 • Yabancı madde

Üretim alanlarımızda, fiziksel bulaşmalara sebep olabilecek yabancı maddelerin önlenmesi için kırılabilir cam, plastik, ahşap ve metal malzemeler (parçalı falçata/bıçak, zımba teli, ataç, iğne, raptiye vb.) kullanımdan kaldırılmıştır. Mevcut olan cam ve kırılabilir plastik malzemeler, palet, metal ekipmanlar koruma altına alınmıştır. 

 • Sağlık kontrolleri

Personelin periyodik sağlık muayeneleri  yaptırılır.  Bulaşıcı hastalık, üst solunum yolları enfeksiyonları, ishal, bulantı, öksürme hapşırma durumlarında üretim müdürü tarafından üretim alanından uzaklaştırılarak, sağlık kontrolüne gönderilir. Hasta ve yaralı çalıştırma talimatı bulunur.

 • Çevre

Sürdürülebilir bir gelecek için faaliyetlerimizden kaynaklanan olumsuz etkileri ve kirliliği önlemek, çevreyi korumak ve çevre performansımızı arttırmak için yaşam döngüsü perspektifi ile tüm süreçlerimizi sürdürmek.

 • İş sağlığı ve güvenliği

Çalışanlarımız için güvenli ve sağlıklı ortam sağlamak, meslek hastalıkları ve iş kazalarını önlemek için en iyi iş sağlığı ve güvenliği uygulamalarını takip etmek.